Zeýkeş bazasy bilen zolakly ak keramiki gül çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Hakynda: kompaniýa esasan awtonom önümleri ýöriteleşdirilen gaýtadan işlemek bilen meşgullanýar, inwentar çäklidir, köp sanly haryt müşderi hyzmatyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, elýeterli sany inwentarlaryň sany däl.
Hususylaşdyrma barada: kompaniýanyň önümleri özleşdirilen ululygy, LOGO, çap edilen tekst, el bilen boýalan nagyş, ýokary temperatura dekalizasiýa prosesi ulanylyp bilner.Önümler ululygyna, çylşyrymlylygyna we islegine, köpçülikleýin özleşdirilmegine görä tassyklanmalydyr!
Hil barada: önümleriň hemmesiniň önümçilik aýratynlyklaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin hil barlagy bar, keramiki önümleriň aýratynlygy bar, käbir önümleriň gaty az kemçilikleri adaty bir hadysadyr, seresap boluň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň ady: Keramiki gül çüýşesi
Gelip çykan ýeri: Fujian, Hytaý
Material: Keramika
Ulanylan: Gül / Greenaşyl ösümlik
Stil: Hytaý stili
Reňk: Surat hökmünde
Görnüşi: Gat gatlagy, gül çüýşesi / pürküji, gül çüýşesi, küýzeler, pergol
Aýratynlyk: Ekologiýa taýdan amatly, ätiýaçly
Ulanyş ýagdaýy: Iş stoly
Ulanylyşy: Öý bagynyň bezegi
MOQ 160set
Nusgalary mugt alyň Hawa

Arza

application
application
application
application

Sorag-jogap

S: MOQ näme?
J: Taýýar önümler üçin pes MOQ 100Pc-den az goldaw berýäris.

S: Mugt nusga hödürläp bilersiňizmi?
J: Hawa, siziň üçin mugt nusgalary goldaýarys, ýükleri hem alyp bilmeris. Köp mukdarda sargyt bereniňizde nusga tölegi yzyna gaýtarylar.

S: Nädip arzanladyş alyp bilerin?
J: Eger mukdaryňyz 1000Pc / nagşa çenli bolsa, bize ýüz tutuň.

S: Haýsy logistikany saýlap bilerin?
J: Adatça DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, Howa ýükleri we Deňiz we ş.m. iberilýär. Beýleki eltip bermek müşderilerine-de gowy.

S: Harytlar gelse näme edip bilerin?
J: Alada etme, ilki bilen habarlaş, biziň müşderi hyzmatymyz bu meseläni çözmäge kömek eder.

S: OEM we ODM hödürläp bilersiňizmi?
J: Hawa, OEM we ODM-i goldaýarys, MOQ hakda, adatça 1000Pc-den gowrak, önümlere bagly.

S: Işewür gatnaşyklar üçin haýsy dünýä derejesindäki bölek satyjylar / import edijiler bar?
J: ASHELY, WALL-MART we ş.m.

Haryt hakda

Önüm hakda:Bu oýulan zolakly kiçijik ak gül çüýşesi.Ölçegi 4 dýuým.Bu gaty kiçijik gül çüýşesi, ofisiňiz ýa-da iş stoluňyz üçin ajaýyp, ony sukulýentleri ösdürip ýetişdirmek üçin ulanyp bilersiňiz, aşagynda bolsa lýuboý bar, şonuň üçin stoluňyzy hapalamakdan gorkmaň.

Özbaşdaklaşdyrma hakda

kompaniýanyň önümleri aýratynlaşdyrylan ululyk, LOGO, çap edilen sözler, el bilen boýalan prosesi ulanyp nagyşlar, ýokary temperatura deklarasiýasy we ş.m.

Hil hakda

ähli önümler öwgüleriň köpüsini almak üçin pudakda berk standart synagdan geçdi.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habar býulleteni

  Bizi yzarla

  • linkedin
  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • amazon
  • alibaba
  • alibaba