Gaty reňkli tegelek gülli jaýyň içinde arzan ownuk gül küýzesi

Gysga düşündiriş:

Ajaýyp owadan küýzegär / gül çüýşesi
Bu kiçijik ýigit islendik otagy ýakyp bilýär.Özüňiz ýa-da islendik ösümlik söýüjiňiz üçin ajaýyp sowgat!
Ösümlikleri halamaýan bolsaňyz, alada etme!Şeýle hem, kiçijik iş stolunyň zatlaryny howpsuz saklamaga ökde.
Bu POTS, kaktuslar, sukkulentler we howa ösümlikleri ýaly köp suwa mätäç bolmadyk ownuk ösümlikler üçin niýetlenendir.
Bu gül çüýşesi otagyňyzy we balkonyňyzy bezemek üçin ajaýyp


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň ady: Keramiki gül çüýşesi
Gelip çykan ýeri: Fujian, Hytaý
Material: Keramika
Ulanylan: Gül / Greenaşyl ösümlik
Stil: Hytaý stili
Reňk: Surat hökmünde
Görnüşi: Gat gatlagy, gül çüýşesi / pürküji, gül çüýşesi, küýzeler, pergol
Aýratynlyk: Ekologiýa taýdan amatly, ätiýaçly
Ulanyş ýagdaýy: Iş stoly
Ulanylyşy: Öý bagynyň bezegi
MOQ 160set
Nusgalary mugt alyň Hawa

Arza

application
application
application
application
application
application

Sorag-jogap

1-nji sorag: Öndüriji kompaniýamy?
A1.Hawa, zawodymyz ilkibaşda 2005-nji ýylda döredilipdi we orta we ýokary bazara ünsi jemläp, mebel pudagynda 15 ýyllyk tejribämiz bar.
Orta we ýokary derejeli bazar.Önümlerimiz ygtybarly hil we bäsdeşlik bahasy bilen bütin dünýäde gyzgyn satylýar.

2-nji sorag: Zawodyňyzyň ululygy näçe?
A2.Biziň göni zawodymyz 20,000 inedördül metr meýdany eýeleýär we 200-den gowrak işçi bar.

3-nji sorag: Esasy önümleriňiz näme?
A3.Esasy önümlerimiz, otag, ýatylýan otag, naharhana, aşhana we myhmanhana mebellerini öz içine alýan müşderileriň talaplaryna laýyklykda düzülendir.Wagtyňyzy we çykdajylaryňyzy tygşytlamak üçin bir gezeklik çözgüt hödürleýäris.

4-nji sorag: Reňki saýlap bilerinmi?
A4.Hawa, size saýlamak üçin reňkleriň we materiallaryň köp görnüşi bar.

5-nji sorag: Önümiň ululygyny üýtgedip bilerinmi?
A5.Hawa, önümleriň göwrümini aýratyn talaplaryňyza görä üýtgedip bilersiňiz, şeýle hem, ähli önümlerimiz üçin öz ölçeglerimiz bar.

6-njy sorag: Iň pes sargyt mukdary näçe?
A6.Bu siziň saýlan dizaýnyňyza bagly.Adatça, iň az sargyt mukdaryny (MOQ) talap etmeýäris.

7-nji sorag: Sargyt goýmazdan ozal käbir nusgalary satyn alyp bilerinmi?
A7.Hawa, sargytdan öň size nusgalar berip bileris, ýöne nusgalar üçin pul tölemeli.

8-nji sorag: Önümçiligiň dowamlylygy näçe wagt?
A8.Bu siziň saýlan dizaýnyňyza bagly.Adatça önümlerimiz 7 günden 60 günüň içinde eltip bermäge taýýar bolup biler.

9-njy sorag: Önümleriňize kepillik berip bilersiňizmi?
A9.Hawa, kepilligimiz 10 ýyl we her bölümde hünärmen QC toparymyz barlygy sebäpli hilimize buýsanýarys.Islendik meseläniň ýa-da kepillik talaplarynyň jikme-jik suratlaryny sorarys - diňe jikme-jik suratlar bilen e-poçta iberiň we çalşylýan önümi ibereris, önümi bahasyna düzederis ýa-da indiki tertipde çalşylýan önüm bilen üpjün ederis.Käbir aýratyn ýagdaýlarda arzanladylan çözgüde ýüz tutup bileris.

10-njy sorag: Sargyt bermek prosesi nähili?
A10.Adaty önüm ýa-da adaty önüm satyn alýandygyňyza bagly.Adaty önüm bolsa.Size derrew bahany berip bileris.Adatça ýasalan bolsa, haýyşyňyzyň jikme-jiklikleri gerek.Amal aşakdaky ýaly.
Soraň - talaplaryňyzy bize iberiň (düzüliş, dizaýn we ş.m.) - halaýan dizaýnyňyzy saýlaň we taslamanyň her ugry boýunça size maslahat beriň - zerur bolsa 3D öwüşginleri beriň - buýrugy tassyklaň - goýumy töläň - öndüriň - eltiň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habar býulleteni

  Bizi yzarla

  • linkedin
  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • amazon
  • alibaba
  • alibaba