Keramiki gül çüýşesi nädip erkin ösýär?

Durmuşyň hiliniň gowulaşmagy sebäpli gül ösdürip ýetişdirmek häzirki döwürde adamlaryň arasynda iň meşhurdyr we gül POTS-y ulanmak aýratyn möhümdir.Keramiki gül POTS dürli görnüşleri we ýokary bahalary sebäpli tapawutlanýar we adamlar üçin gül ösdürip ýetişdirmek üçin ilkinji saýlama bolýar.Onda keramiki gül POTS nädip dem alyp biler?Keramiki gül çüýşesi nädip gowy dem alýar?Geliň, bir göz aýlalyň.

1. Keramiki POTS-da gül ösdürip ýetişdirmek nädip dem alyp biler
Keramiki gül çüýşesi owadan görnüşi sebäpli köp adam ony gül ösdürip ýetişdirmek üçin ulanmagy halaýar, ýöne dem alýan geçirijilik täsiri pes bolany üçin köplenç gülüni ulanýar, kashtan daşynyň ululygyny saýlamaly, aşagy bilen örtülýär we soňra ýaýraýar daşyň üstünde plastmassa doka gatlagy.Soňra howanyň geçirijilik ukybyny we suwuň geçirijiligini ýokarlandyryp biljek üstünde gaty gum gatlagyny goýuň.

2. Keramiki gül çüýşesi gowy şemallaşdyrylmasa nädip etmeli
Gül ösdürip ýetişdirmek üçin keramiki POTS we syrçaly POTS ulananymyzda, topragyň boş, dem almagy we berk bolmazlygy üçin ýaprak galyplary, bag topragy, perlit, wermikulit ýaly güýçli geçirijilikli topragy saýlaýarys.Bu keramiki küýzäni has dem alar.

3. Geçip bolmaýan keramiki gül çüýşesini nädip üýtgetmeli
Gül ösdürip ýetişdirýänlere keramiki POTS-yň geçip bolmajakdygy mälimdir.Muny üýtgetmek üçin diňe topragyndan üýtgedip bolýar, ilki keramiki küýzäniň düýbüne kashtan ululykdaky daşlary goýuň, daşyň maksady zeýkeş gatlagyny ýasamak, şonuň üçin gaty ýakyn goýmaň.Soň bolsa, daşlara ot ýa-da guradylan ýapraklaryň bir gatlagyny ýaýratyň, soňra bolsa 2 sm galyňlykdaky çäge gatlagyny ýaýlaň.Basseýniň düýbüniň suw geçirmeýän gatlagy gutaransoň, basseýn diwarynyň töwereginde zeýkeş gatlagy hem edilmelidir.Karton gabygy bir turba gurşalan bolsa, kagyz turbasynyň içki diametri farfor basseýniniň içki diametrinden takmynan 1 sm kiçidir.Kagyz turbasy gutaransoň, ony farfor howzuna dikligine goýuň.Kagyz turbasy ekin meýdanlary bilen doldurylýar we gaty turba kagyz turbasy bilen basseýn diwarynyň arasynda goýulýar.Turbany haýallyk bilen çykaryň we topragy gysmak üçin elleriňizi ýa-da gurallaryňyzy ulanyň.Bu usul bilen bejerilen keramiki gül çüýşesi gaty gowy geçirijilige eýedir we keramiki gül çüýşesiniň düýbünde wagt geçirmek hökman däl, döwmek hem aňsat, palçykdan ýasalan küýzegärlikden has köp zat bar. amatly, daşky gurşawy hapalamak aňsat däl.


Iş wagty: Aprel-19-2022

Habar býulleteni

Bizi yzarla

  • linkedin
  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • amazon
  • alibaba
  • alibaba