Dogry gül çüýşesini saýladyňyzmy?

Gül ösdürip ýetişdirmegi halaýan dostlaryň köpüsiniň, söýgüli gülleriniň sagdyn ösmegi üçin amatly küýzäni nädip saýlamalydygyna ynanýaryn.Aşakda umumy gül küýzelerini tertipledik we size dürli materiallaryň gül küýzeleriniň dürli aýratynlyklaryny görkezeris.
Keramiki syrçaly basseýn: owadan ýasalan, berk we berk.Şeýle-de bolsa, zeýkeş we howa çalşygy pes we uly ösümlikler ýa-da çyglylyga çydamly güller üçin amatly.
Beýik we çuň küýzeler: Topragyň suwuny saklamaga we gazanda mikro-gurşaw döretmäge amatly.Topragyň ýokarky bölegi birneme gurak bolanda, topragyň aşaky bölegi ösümlik kökleriniň aşak ösmegine itergi bermek üçin suw buglaryny ýokarsyna çykarar.Çuň kökli we kök uran ýaşyl ösümlikler üçin amatly, bagiýa, liliýa, pion we ş.m.
Derwüş we ýalpak küýze: gazanyň topragy az, topragyň galyňlygy inçe, köklere kislorod üpjünçiligi ýeterlikdir, suwdan soň gazanyň topragy guramak aňsatdyr.Gowşak kökleri we ýalpak kökleri bolan ýaşyl ösümlikler we şemalladyşy halaýanlar üçin amatlydyr.Mysal üçin: Hlorofitum, petuniýa, gözellik alça, dianthus we ş.m.
Biz, “Fujian Dehua Ceramic Co., Ltd.”, Hytaýdaky iň uly gül küýzelerini öndürýänleriň biridir!Biziň kompaniýamyz 2014-nji ýylda kiçi keramiki gül küýzelerini öndürmekde ýöriteleşip döredildi.Gerek bolsa, islendik wagt biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


Iş wagty: Apr-06-2022

Habar býulleteni

Bizi yzarla

  • linkedin
  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • amazon
  • alibaba
  • alibaba