Maşgalaňyz üçin gül küýzelerini saýlamak.

1. Gazanyň ululygy
Tohumlanan güller ösümlik görnüşleriniň gülleriniň ululygyna, ösümlikleriň derejesine we kök ulgamyna, çuňlugyna esaslanyp, degişli gül çüýşesini saýlamaly.Adatça üç wariant bar.
(1) Gazanyň agzynyň diametri gül nahallarynyň şahalarynyň we ýapraklarynyň täç diametrine takmynan deň bolmaly (gül nahallarynyň şahalary we ýapraklary ýokardan tegelek görnüşde, diametri bolsa täçdir) gül nahallarynyň diametri), şonuň üçin gül nahallarynyň köküniň ösmegine belli bir ýer bolar.Azalea ulalanda, täjiniň diametri inçe kökleri sebäpli gazandan 1-2 esse uly bolup biler.
(2) Gül nahallarynyň kökü palçyk bilen örtülen bolsa, täze toprak goşulyp, kök ulgamy ösüp biler ýaly, palçyk gazana salnandan soň gazanyň töwereginde takmynan 3 sm aralyk saklamalydyr.
(3) Alnan gülleriň we agaçlaryň palçyk ýok bolsa, gül küýzesiniň ululygyny gülleriň we agaçlaryň kökleriniň gazana uzalmagynyň amatly derejesine görä kesgitlemeli.Düwürtik we kök gaty uzyn bolsa, degişli kesip, soňra basseýn ekip bilersiňiz.

2. Gül çüýşeleriniň we gülleriň konfigurasiýasy
Gazanyň görnüşi we reňki güller bilen sazlaşykly bolmaly, bu diňe bir gülleriň ösmegine kömek edip bilmez, eýsem umumy gözelligiň bir görnüşini hem görkezip biler.Mawy reňkli basseýn, ýalpyldawuk basseýn dürli stilde garaşýar, adatça hrizantema görnüşine eýe, gyş pasly görnüşi, altyburçluk görnüşi, tegelek, dörtburç, gol turba görnüşi we her dürli uzyn, bel tegelek ýalpak basseýn garaşýar.Gül çüýşeleriniň dürli görnüşlerine görä, POTS saýlamak ýa-da POTS-a görä gül ekmek ýörelgesini özleşdirmeli.Commonönekeý Milan, yasemin, hytaý gülü, nar, şahalary ýapraklary ösdürip ýetişdirýän bolsa, köpüsi giňelýär we tegelek görnüşi görkezýär, bu güller hrizantemanyň gül çüýşesine ekilýär.Käbir gaýa ýa-da ýarym gaýa şekilli kök hem hrizantema basseýnine ekilip bilner, ýöne çelek basseýnine has laýyk, baha bermek has owadan.Melan, yasemin, hytaý gülüni oturtmak üçin amatsyz inedördül we tegelek ýalpak basseýn, has çalt ösýän gülleri, birnäçe jeňňel görnüşini ekip bilýär, agaç şahasynyň egrem-bugram şahasynyň duruş gözelligini görkezýär. Diňe şeýle däl, gül bilen basseýniň deňeşdirilişinde aýrylmaz gözelligi görkezýär.Mundan başga-da, howdanyň we gülleriň reňki utgaşdyrylmalydyr.Umuman aýdanyňda, şahalaryň we ýapraklaryň has reňkli gülleri, sarymsak gül çüýşesine laýyk gelýär;Sarymtyl güller bolsa, gül reňkine has reňkli gabat gelýär.Çuňlugyň şeýle tapawudy, has köp baha bermek.


Iş wagty: Aprel-19-2022

Habar býulleteni

Bizi yzarla

  • linkedin
  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • amazon
  • alibaba
  • alibaba