Hytaýyň keramiki gül çüýşeleriniň uzyn taryhy bar

Gadymy Hytaý farfor senagaty Song, Liao we Jin dinastiýalarynda has gülläp ösüpdir.Theurduň hemme ýerinde peç ýerleri, atyş merkezi diýilýän zat ýok, ýurtda sekiz ojak ulgamy bar (taňze derýasynyň jülgesiniň uzyn peç ulgamy, jian peç ulgamy, qingbai farfor peç ulgamy, ýue peç ulgamy; Sary derýa basseýninde, ýaozhou peç ulgamy, Cizhou peç ulgamy, Ding peç ulgamy, Jun peç ulgamy we bäş sany meşhur peç (Jun, Ru, guan, Ge, ding) bar. Farfor atyşy hemme ýerde.

Aýnanyň reňkiniň dürli taraplary: seladon, ak farfor ýakylmagyny dowam etdirýär, uzak gözleglerden soň reňklenen farfor, ýaşyl syrçanyň täsirinden dynmak, ak, aç-açan ýalpyldawuk, ak reňkli gara farfor, gadymy hytaý farfor ýasamak tehnologiýasyny görkezýär uanuan dinastiýasynyň gök we ak farforlarynyň peýda bolmagy üçin bökmek, youligong reňkli farfor berk tehniki binýady goýdy.
Bezeg tehnologiýasy: ýalpyldawuklygyň gözelligine esaslanýan Sui, Tang we Bäş dinastiýada we teker bezeginiň we reňk bezeginiň çeper jadysyny doly görkezýär.Oýmak, çyzmak, çap etmek, gipslemek, reňklemek we beýleki bezeg usullary reňkli, farfor bezeginde “ýüz gül gülleýär” gülläp ösýän sahna.

Resmi peçler hem bu döwürde peýda boldy: Demirgazyk aýdym dinastiýasynda resmi peçleriň ýerleşýän ýeri tapylmasa-da, Günorta aýdym dinastiýasyndaky resmi peçleriň ýeri ylmy taýdan gazyldy we peçiň gurluşy, syrçasy we modellemegiň aýratynlyklary gadymy Hytaýda resmi peçleriň iň irki nusgasyna öwrülip, ​​gaty düşnüklidir.
Fujian Dehua Tongxin Keramika, uzak taryhy bolan keramiki gül çüýşesi öndürijisidir.Hytaýda iň uly önümçilik liniýalarymyz bar.Müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyryp bileris


Iş wagty: Apr-06-2022

Habar býulleteni

Bizi yzarla

  • linkedin
  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • amazon
  • alibaba
  • alibaba