Keramiki gül çüýşesi haýsy ýagdaýlara laýyk gelýär?

Hemmämiziň bilşimiz ýaly gül çüýşeleri durmuşda giňden ulanylýar.Keramiki gül çüýşeleri ekologiýa taýdan arassa we poslama garşy, şonuň üçin bazarda gaty meşhur, gül çüýşelerini nireden ulanyp bileris?
1. Balkon we üçek bagy
Grounderüsti ýerleri tutmaýan ýaşyl görnüş hökmünde balkonlaryň we üçek baglarynyň ýaşyllygy has giňden ulanylýar.Onuň gymmaty diňe bir şähere ýaşyllyk goşmak bilen çäklenmän, gurluşyk materiallarynyň üçeginiň ýagty yssysyny azaltmak we şäherdäki ýylylyk adasynyň täsirini azaltmakdyr.Ösümlikleri saýlamakda, temperaturanyň we çyglylygyň şertleriniň we ikisiniň ýük göterijilik ukybynyň çäklendirmelerini göz öňünde tutup, köplenç kök uran ýa-da çalt ösýän beýik agaçlary ulanmagyň öňüni almaly.Adatça, käbir gazylan güller, uly gazylan ösümlikler ýerleşdirilip bilner, ýa-da gül ekmek üçin, köplenç ulanylýan üzümler we süýreniji ösümlikler ulanylýar.
2. Öňdäki we basgançakly gapylar
Adatça, hemişe gök öwüsýän agaçdan ýasalan ösümlikler palma, palma, sikad, palma bambuk, çigildem, uly ýaprakly guty, Afrika yasemin we ş.m. ýaly gapynyň öňünde simmetrik ýagdaýda ýerleşdirilýär.;Bir ýa-da iki ýaşyndaky ownuk ownuk gülleri ýerleşdiriň, ýöne olar howpsuz bolmaly we ýykylmagy aňsat däl.Tohumlanan gülleriň reňkleri tapawutly we gapma-garşy bolmaly.Köplenç her ýyl ulanylýan güller, meselem, kokkomb, aster, marigold, malahit, zinniýa, koleus, Koçiýa, petuniýa we ş.m.

3. Meýdanlar we köçeler
Uzyn boýly agaçdan ýasalan ösümlikler meýdanyň töwereginde ýa-da binanyň öň tarapynda, has oňat dik görnüşli hemişe gök öwüsýän ösümliklerde tertipli ýerleşdirilipdir.Mysal üçin, gülleri görmek üçin käbir gaplanan ösümlikler kiçi we arassa toparlarda ýa-da zolaklarda ýerleşdirilýär.laýyk gelýär.Uly agajyň ýa-da lampa postunyň töweregine ýa-da ýoluň gyrasyna ýerleşdirilip ýa-da dykyz, arassa we dürli reňkleriň täsiri bolan "gül düşegi" emele getirilip bilner.


Iş wagty: Apr-06-2022

Habar býulleteni

Bizi yzarla

  • linkedin
  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • amazon
  • alibaba
  • alibaba