Habarlar

 • Maşgalaňyz üçin gül küýzelerini saýlamak.

  1. Gazanyň ululygy Tohumlanan güller ösümlik görnüşiniň gülleriniň ululygyna, ösümlikleriň derejesine we kök ulgamyna, çuňlugyna esaslanyp, degişli gül çüýşesini saýlamaly.Adatça üç wariant bar.(1) Gazanyň agzynyň diametri takmynan ...
  Koprak oka
 • Keramiki gül çüýşesi nädip erkin ösýär?

  Durmuşyň hiliniň gowulaşmagy sebäpli gül ösdürip ýetişdirmek häzirki döwürde adamlaryň arasynda iň meşhurdyr we gül POTS-y ulanmak aýratyn möhümdir.Keramiki gül POTS stilleriniň dürlüligi we ýokary bahasy sebäpli tapawutlanýar we ilkinji cho ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň keramiki gül çüýşeleriniň uzyn taryhy bar

  Gadymy Hytaý farfor senagaty Song, Liao we Jin dinastiýalarynda has gülläp ösüpdir.Theurduň hemme ýerinde peç ýerleri, atyş merkezi diýilýän zat ýok, ýurtda sekiz ojak ulgamy bar (taňze derýasynyň jülgesiniň uzyn peç ulgamy, jian peçleri ...)
  Koprak oka
 • Keramiki gül çüýşesi haýsy ýagdaýlara laýyk gelýär?

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly gül çüýşeleri durmuşda giňden ulanylýar.Keramiki gül çüýşeleri ekologiýa taýdan arassa we poslama garşy, şonuň üçin bazarda gaty meşhur, gül çüýşelerini nireden ulanyp bileris?1. Balkon we üçek bagy grounder tutmaýan ýaşyl görnüş hökmünde ...
  Koprak oka
 • Dogry gül çüýşesini saýladyňyzmy?

  Gül ösdürip ýetişdirmegi halaýan dostlaryň köpüsiniň, söýgüli gülleriniň sagdyn ösmegi üçin amatly küýzäni nädip saýlamalydygyna ynanýaryn.Aşakda umumy gül küýzelerini saýladyk we size gül küýzeleriniň dürli aýratynlyklaryny görkezeris ...
  Koprak oka

Habar býulleteni

Bizi yzarla

 • linkedin
 • youtube
 • facebook
 • twitter
 • amazon
 • alibaba
 • alibaba