Kiçijik kiçi keramiki gül küýzesi

Gysga düşündiriş:

6 sany ak reňkli keramiki zawod, öýüňizdäki islendik otagy täzelär.Bu täze stil, adaty gül çüýşesinde häzirki zaman öwrümleri bilen nusgawy.Arassa çyzyklar we nagyşly siluet öý bezeginiň dürli görnüşlerinde köpdür.Ak reňkli syrçaly tendensiýa we ajaýyp bitarap.Berkidilen gazana suwuň gutarmagyny üpjün edýär.Bu ajaýyp ekişe öý hojalygyny ýa-da ajaýyp goşup, tebigaty içerde getiriň.Elýeterli beýleki ululyklar 4-den 8-e çenli.
El bilen ýasalan we uzak wagtlap ulanylýan keramiki küýzegär
Leumşak stil we ugur boýunça ýalpyldawuk ak reňk
Birikdirilen gazana suwuň gutarmagyna kömek edýär
Ösümlikleri, öý meýilnamalaryny we sulkulentleri ösdürip ýetişdirmek üçin iň oňat ýapyk ekiş
Içerde ulanmak üçin, ekişçiniň aşagyna ýerüsti goragy goşmagy maslahat berýäris


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň ady: Keramiki gül çüýşesi
Gelip çykan ýeri: Fujian, Hytaý
Material: Keramika
Ulanylan: Gül / Greenaşyl ösümlik
Stil: Hytaý stili
Reňk: Surat hökmünde
Görnüşi: Gat gatlagy, gül çüýşesi / pürküji, gül çüýşesi, küýzeler, pergol
Aýratynlyk: Ekologiýa taýdan amatly, ätiýaçly
Ulanyş ýagdaýy: Iş stoly
Ulanylyşy: Öý bagynyň bezegi
MOQ 160set
Nusgalary mugt alyň Hawa

Arza

application
application
application
application
application

Sorag-jogap

1-nji sorag: Öndüriji kompaniýamy?
A1.Hawa, zawodymyz ilkibaşda 2005-nji ýylda esaslandyryldy we mebel pudagynda 15 ýyllyk tejribämiz bar
orta ýokary bazar.Önümlerimiz ygtybarly hil we bäsdeşlik bahasy bilen gyzgyn satylýar.

2-nji sorag: Zawodyňyzyň göwrümi nähili?
A2.Biziň göni zawodlarymyz 200-den gowrak işçi bilen jemi 20000 inedördül metr tutýar.

3-nji sorag: Esasy önümleriňiz näme?
A3.Esasy önümlerimiz, otag, ýatylýan otag, naharhana, aşhana, myhmanhana mebellerini öz içine alýan müşderileriň islegi hökmünde özleşdirilýär.Wagtyňyzy we çykdajylaryňyzy tygşytlap, size bir gezeklik çözgüt hödürleýäris.

4-nji sorag: Reňki saýlap bilerinmi?
A4.Hawa, özüňiziň saýlamagyňyz üçin dürli reňkler we materiallar bar.

5-nji sorag: Önümiň göwrümini üýtgedip bilerinmi?
A5.Hawa, önümleriň göwrümini takyk talaplaryňyza görä üýtgedip bilersiňiz we şol bir wagtyň özünde ähli önümler üçin hem öz ölçeglerimiz bar.

6-njy sorag: Iň pes sargyt mukdary (MOQ) näçe?
A6.Bu siziň saýlan dizaýnlaryňyza bagly.Adatça, MOQ soramaýarys (Iň az sargyt mukdary).

7-nji sorag: Sargytlardan öň käbir nusgalary satyn alyp bilerinmi?
A7.Hawa, sargytlardan öň size nusgalary hödürläp bileris, ýöne nusgalar üçin pul tölemeli bolarsyňyz.

8-nji sorag: Önümçiligiň gurşun wagty näçe?
A8.Bu siziň saýlan dizaýnlaryňyza bagly.Adatça önümlerimiz 7 günden -60 güne çenli eltip bermäge taýyn bolup biler.

9-njy sorag: Önümleriňize kepillik berip bilersiňizmi?
A9.Hawa, kepilligimiz 10 ýyl, her bölümde hünärmen QC toparlarymyz barlygy sebäpli hilimize buýsanýarys. Islendik meseläniň ýa-da kepillik talaplarynyň jikme-jik suratlaryny täzeden düzeris - jikme-jik suratlar bilen e-poçta iberilse, çalyşmalary ibereris önümleri abatlamak ýa-da indiki sargytlarda alternatiw çalyşmak üçin çykdajylarymyz.Käbir aýratyn ýagdaýlarda çözgüt hökmünde arzanladyşa ýüz tutup bileris.

10-njy sorag: sargyt edişiňiz nähili?
A10. Bu adaty zatlary ýa-da ýöriteleşdirilen zatlary satyn alýandygyňyza bagly.Eger yzygiderli gidýän bolsa.Bahany derrew hödürläp bileris.Hususylaşdyrma barada aýdylanda, talaplaryňyzyň jikme-jiklikleri gerek.Bu proses aşakdaky ýaly bolar:

Sorag - bize islegiňizi ibermek (düzüliş, dizaýn we ş.m.) - halaýan dizaýnlaryňyzy saýlamak we taslamaňyzyň her ugry boýunça teklipleri hödürlemek - zerur bolsa 3d görkezmek - sargytlary tassyklamak - goýum tölegi - önümçilik-- gowşurmak.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habar býulleteni

  Bizi yzarla

  • linkedin
  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • amazon
  • alibaba
  • alibaba