Arzan bag zawody zolakly ak keramiki küýze

Gysga düşündiriş:

Içindäki gül küýzeleri: Bu ajaýyp ekişçiniň döredijilikli we aýratyn dizaýny öýüňizi has janly eder.Öý bezegi üçin ajaýyp, arassa çyzyklary penjiräňizi, iş stoluňyzy, aşhanaňyzy, hammamyňyzy, ofisiňizi we ýatylýan otagyňyzy bezemek üçin örän amatlydyr.
DIZayn we funksiýa birleşdirildi.Her toplumda zeýkeş deşikleri we çykarylýan gazana eýe bolan 3 ösümlik küýzesi bar, şonuň üçin ösümlikleriňiziň dökülýän suwuň mukdaryny dökülmezden ýa-da bulaşdyrmazdan dolandyryp bilersiňiz.** Ösümlikler goşulmaýar.
REaşyl dostlaryňyz üçin gowy.Gyzgyn peçde gaýtadan işlenýän tebigy toprakdan ýasalan bu 100% keramiki gül küýzeleri.Tebigy toprakdan ösümligiň şemalladylmagyna we ösmegine peýdasy degip, ösümligiňize terrakota materiallaryny halamaýar.
KÖP KÖP MODUL MINIMALIST KONTINERI.Diňe içerde gül ekip bolman, ownuk esbaplary we dürli zatlary saklamak we saklamak üçin hem ulanyp bilersiňiz.Öý eýesi sowgady, Eneler güni, Ro Christmasdestwo güni we toý sowgady üçin amatly kiçi we ajaýyp ösümlik küýzeleri.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň ady: Keramiki gül çüýşesi
Gelip çykan ýeri: Fujian, Hytaý
Material: Keramika
Ulanylan: Gül / Greenaşyl ösümlik
Stil: Hytaý stili
Reňk: Surat hökmünde
Görnüşi: Gat gatlagy, gül çüýşesi / pürküji, gül çüýşesi, küýzeler, pergol
Aýratynlyk: Ekologiýa taýdan amatly, ätiýaçly
Ulanyş ýagdaýy: Iş stoly
Ulanylyşy: Öý bagynyň bezegi
MOQ 160set
Nusgalary mugt alyň Hawa

Arza

application
application
application
application
application

Sorag-jogap

1-nji sorag: Öndüriji kompaniýamy?
A1.Hawa, zawodymyz ilkibaşda 2005-nji ýylda esaslandyryldy we mebel pudagynda 15 ýyllyk tejribämiz bar
orta ýokary bazar.Önümlerimiz ygtybarly hil we bäsdeşlik bahasy bilen gyzgyn satylýar.

2-nji sorag: Zawodyňyzyň göwrümi nähili?
A2.Biziň göni zawodlarymyz 200-den gowrak işçi bilen jemi 20000 inedördül metr tutýar.

3-nji sorag: Esasy önümleriňiz näme?
A3.Esasy önümlerimiz, otag, ýatylýan otag, naharhana, aşhana, myhmanhana mebellerini öz içine alýan müşderileriň islegi hökmünde özleşdirilýär.Wagtyňyzy we çykdajylaryňyzy tygşytlap, size bir gezeklik çözgüt hödürleýäris.

4-nji sorag: Reňki saýlap bilerinmi?
A4.Hawa, özüňiziň saýlamagyňyz üçin dürli reňkler we materiallar bar.

5-nji sorag: Önümiň göwrümini üýtgedip bilerinmi?
A5.Hawa, önümleriň göwrümini takyk talaplaryňyza görä üýtgedip bilersiňiz we şol bir wagtyň özünde ähli önümler üçin hem öz ölçeglerimiz bar.

6-njy sorag: Iň pes sargyt mukdary (MOQ) näçe?
A6.Bu siziň saýlan dizaýnlaryňyza bagly.Adatça, MOQ soramaýarys (Iň az sargyt mukdary).

7-nji sorag: Sargytlardan öň käbir nusgalary satyn alyp bilerinmi?
A7.Hawa, sargytlardan öň size nusgalary hödürläp bileris, ýöne nusgalar üçin pul tölemeli bolarsyňyz.

8-nji sorag: Önümçiligiň gurşun wagty näçe?
A8.Bu siziň saýlan dizaýnlaryňyza bagly.Adatça önümlerimiz 7 günden -60 güne çenli eltip bermäge taýyn bolup biler.

9-njy sorag: Önümleriňize kepillik berip bilersiňizmi?
A9.Hawa, kepilligimiz 10 ýyl, her bölümde hünärmen QC toparlarymyz barlygy sebäpli hilimize buýsanýarys. Islendik meseläniň ýa-da kepillik talaplarynyň jikme-jik suratlaryny täzeden düzeris - jikme-jik suratlar bilen e-poçta iberilse, çalyşmalary ibereris önümleri abatlamak ýa-da indiki sargytlarda alternatiw çalyşmak üçin çykdajylarymyz.Käbir aýratyn ýagdaýlarda çözgüt hökmünde arzanladyşa ýüz tutup bileris.

10-njy sorag: sargyt edişiňiz nähili?
A10. Bu adaty zatlary ýa-da ýöriteleşdirilen zatlary satyn alýandygyňyza bagly.Eger yzygiderli gidýän bolsa.Bahany derrew hödürläp bileris.Hususylaşdyrma barada aýdylanda, talaplaryňyzyň jikme-jiklikleri gerek.Bu proses aşakdaky ýaly bolar:

Sorag - bize islegiňizi ibermek (düzüliş, dizaýn we ş.m.) - halaýan dizaýnlaryňyzy saýlamak we taslamaňyzyň her ugry boýunça teklipleri hödürlemek - zerur bolsa 3d görkezmek - sargytlary tassyklamak - goýum tölegi - önümçilik-- gowşurmak.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habar býulleteni

  Bizi yzarla

  • linkedin
  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • amazon
  • alibaba
  • alibaba