Keramiki ak döwrebap gül küýzeleri ekýän küýze lomaý

Gysga düşündiriş:

Bu ak keramiki ekiş, kiçijik sukulýentler bilen oturdylan penjirede ýa-da stoluň merkezine goşmaça hökmünde ajaýyp oturar.Nagyşlanan, monjuk nagyş bu döwrebap ekişe ajaýyp dizaýn goşýar.Ossalpyldawuk bezeg, içerki bag bezegine özüne çekiji goşundy döredýär.“Southern Patio” -nyň hakyky keramiki ekişleri agyr we bir görnüş.
· Günorta Patio ekýänleriň hemmesini satyn almak üçin şu ýere basyň!
· Palçykdan ýasalan gap-gaçlardan elde ýasalan owadan ekiş
· Ossalpyldawuk ak bezeg, bagbançylyk zerurlyklaryňyz üçin ajaýyp küýzäni hödürleýär
· Suwuň aşmagynyň öňüni almak üçin zeýkeş deşigi, suwuň aşmagy üçin tutawaçly gazana we planşetleriň çyzylmagynyň öňüni almak üçin rezin padşalary öz içine alýar.
· Sukkulentler üçin amatly kiçi keramiki ekiş


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň ady: Keramiki gül çüýşesi
Gelip çykan ýeri: Fujian, Hytaý
Material: Keramika
Ulanylan: Gül / Greenaşyl ösümlik
Stil: Hytaý stili
Reňk: Surat hökmünde
Görnüşi: Gat gatlagy, gül çüýşesi / pürküji, gül çüýşesi, küýzeler, pergol
Aýratynlyk: Ekologiýa taýdan amatly, ätiýaçly
Ulanyş ýagdaýy: Iş stoly
Ulanylyşy: Öý bagynyň bezegi
MOQ 160set
Nusgalary mugt alyň Hawa

Arza

application
application
application
application

Sorag-jogap

1-nji sorag: Öndüriji kompaniýamy?
A1.Hawa, zawodymyz ilkibaşda 2005-nji ýylda esaslandyryldy we mebel pudagynda 15 ýyllyk tejribämiz bar
orta ýokary bazar.Önümlerimiz ygtybarly hil we bäsdeşlik bahasy bilen gyzgyn satylýar.

2-nji sorag: Zawodyňyzyň göwrümi nähili?
A2.Biziň göni zawodlarymyz 200-den gowrak işçi bilen jemi 20000 inedördül metr tutýar.

3-nji sorag: Esasy önümleriňiz näme?
A3.Esasy önümlerimiz, otag, ýatylýan otag, naharhana, aşhana, myhmanhana mebellerini öz içine alýan müşderileriň islegi hökmünde özleşdirilýär.Wagtyňyzy we çykdajylaryňyzy tygşytlap, size bir gezeklik çözgüt hödürleýäris.

4-nji sorag: Reňki saýlap bilerinmi?
A4.Hawa, özüňiziň saýlamagyňyz üçin dürli reňkler we materiallar bar.

5-nji sorag: Önümiň göwrümini üýtgedip bilerinmi?
A5.Hawa, önümleriň göwrümini takyk talaplaryňyza görä üýtgedip bilersiňiz we şol bir wagtyň özünde ähli önümler üçin hem öz ölçeglerimiz bar.

6-njy sorag: Iň pes sargyt mukdary (MOQ) näçe?
A6.Bu siziň saýlan dizaýnlaryňyza bagly.Adatça, MOQ soramaýarys (Iň az sargyt mukdary).

7-nji sorag: Sargytlardan öň käbir nusgalary satyn alyp bilerinmi?
A7.Hawa, sargytlardan öň size nusgalary hödürläp bileris, ýöne nusgalar üçin pul tölemeli bolarsyňyz.

8-nji sorag: Önümçiligiň gurşun wagty näçe?
A8.Bu siziň saýlan dizaýnlaryňyza bagly.Adatça önümlerimiz 7 günden -60 güne çenli eltip bermäge taýyn bolup biler.

9-njy sorag: Önümleriňize kepillik berip bilersiňizmi?
A9.Hawa, kepilligimiz 10 ýyl, her bölümde hünärmen QC toparlarymyz barlygy sebäpli hilimize buýsanýarys. Islendik meseläniň ýa-da kepillik talaplarynyň jikme-jik suratlaryny täzeden düzeris - jikme-jik suratlar bilen e-poçta iberilse, çalyşmalary ibereris önümleri abatlamak ýa-da indiki sargytlarda alternatiw çalyşmak üçin çykdajylarymyz.Käbir aýratyn ýagdaýlarda çözgüt hökmünde arzanladyşa ýüz tutup bileris.

10-njy sorag: sargyt edişiňiz nähili?
A10. Bu adaty zatlary ýa-da ýöriteleşdirilen zatlary satyn alýandygyňyza bagly.Eger yzygiderli gidýän bolsa.Bahany derrew hödürläp bileris.Hususylaşdyrma barada aýdylanda, talaplaryňyzyň jikme-jiklikleri gerek.Bu proses aşakdaky ýaly bolar:

Sorag - bize islegiňizi ibermek (düzüliş, dizaýn we ş.m.) - halaýan dizaýnlaryňyzy saýlamak we taslamaňyzyň her ugry boýunça teklipleri hödürlemek - zerur bolsa 3d görkezmek - sargytlary tassyklamak - goýum tölegi - önümçilik-- gowşurmak.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habar býulleteni

  Bizi yzarla

  • linkedin
  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • amazon
  • alibaba
  • alibaba